མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- ཚེ་རིང་འཚོ།

སེམས་ཀྱི་རྟ་མཆོག

རྩོམ་པ་པོ། ཚེ་རིང་འཚོ།    2013-05-09 09:22

 

སྤྱི་ཚོགས་འདམ་གྱིས་སྦགས་པའི་ལྷས་ར་ན།།

ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོའི་རྨིག་སྒྲ་འཇོག་ལ་ཉེ།།

ཨ་མྱེས་རྒན་པོའི་གཏམ་རྒྱུད་དྲན་ཐེངས་རེར།།

རྒུད་པའི་རྟ་ཕོའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས།།

 

ལེ་བར་ཁྲི་ཕྲག་བང་གིས་བསྐྱོད་རབ་བཤད།།

འཇགས་མེད་རྨིག་སྒྲས་རྒྱལ་ཁམས་དཀྲོགས་སོང་ཟེར།།

མཛེས་པའི་གཟུགས་བྱེད་དོ་ཡ་མེད་དོ་སྐད།།

ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་ན་དགའ་སྣང་ཞིག།

 

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བར་རྒོད་པའི་རླུང་ཁ་ན།།

དར་བའི་རྟ་མཆོག་མེས་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡིན།།

རྒུད་པའི་རྟ་མཆོག་ང་ཚོའི་སྨྲེང་སེམས་ཡིན།།

དར་རྒུད་བར་ན་ལང་ཚོ་ཟད་པོ་ཞིག།

 

ས་ཆེན་གཤེགས་པའི་རྨིག་སྒྲ་འདམ་གྱིས་སྦགས།།

བང་གིས་བསྐྱོད་པའི་སུག་བཞི་སྒྲོག་ཏུ་ཚུད།།

གཟུགས་བྱེད་ཙམ་འདི་གཞན་ལ་ངོམས་ཆོག་ཀྱང་།།

ངོམས་པ་ཙམ་གྱིས་སུ་ཡི་སྐོམ་པ་སེལ།།

 

རི་ཆུ་འཕྲད་ཀྱིས་གཅོད་སྐབས་ཁྱོད་ཉིད་དྲན།།

སེམས་ཀྱི་མིག་ཆུ་གཏོང་དུས་ཁྱེད་ཉིད་དྲན།།

མ་འོངས་ས་ཆེན་ཨ་མའི་སྙིང་ཁ་ནས།།

ལྷང་ལྷང་འཚར་སྐད་སྒྲོག་པར་སྙིང་ནས་རེ།།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག