མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- ཁྲི་སེམས་དཔའ།

2010ལོའི་གསར་འགྱུར།

རྩོམ་པ་པོ། སྒོ་མེ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། ( ཟི་ལིང)    2013-04-26 14:50

   བཀྲ་ཤིས་ཤི་སོང་།

    བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་ལོ2010ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས15ཉིན་ཤི་སོང་།

    བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་འདས་དོན་ནི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་དེའི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་གསར་འགྱུར་དུ་གྱུར།

    འཇིག་རྟེན་དུ་ཚེ་སྲོག་ལས་རྩ་ཆེ་བ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་མེད་པས། མི་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་གི་རིན་ཐང་ལ་དམའ་ཕབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་ཏུ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཅིག་གི་རིན་ཐང་ལ་ལྟ་ཚུལ་བླ་བརྡོལ་དུ་སྤེལ་བ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ག་ལ་རུང་། དེ་བས། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སུ་ལའང་གླེང་འདུན་ཡེ་ནས་མེད་དེ།ཡང་གཅིག་བཤད་ན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་སྔར་ནས་ཚགས་པར་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་སྨྱན་བྱེད་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གྲོང་ཁྱེར་འདི་མ་མ་ཟད་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཁོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་ཡང་མེ་བཞིན་འབར་ཞིང་མེ་བཞིན་ཞི་ནས་ཀྱང་ལོ་ངོ་གཉིས་འགོར་ལ་ཉེ། ད་ནི་ཡང་བསྐྱར་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པའི་དགོས་པ་ཅི་ལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་སེམས་ཀྱི་ག་ཤེད་ཅིག་ཏུ་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཀུན་ལ་གསལ་བོར་འཆད་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཞིག་འགོག་མེད་དུ་སྐྱེས་འོངས།

    བཀྲ་ཤིས་ནི་བདག་དང་སྡེ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་རྩེད་ར་གཅིག་ཏུ་ནར་སོན་ཞིང། ཆུང་དུས་ནས་བྱིས་པ་མ་རབས་པྲ་ཚག་ཅིག་ཡིན་པས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་ཁྱིམ་གྱི་ཕ་མ། སྡེ་བའི་རྒན་གཞོན་ཀུན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་གླེང་ཡོང་དུས་མགོ་བོ་ཐེད་དུ་མི་གཡུག་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། ང་ཚོ་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་དུས་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིསབཀྲ་ཤིས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཉན”ཞེས་ཁ་ནས་མ་ཎི་འདོན་འདོན་བྱེད་ལ། རྒྱུན་དུ་ཁོའི་ལག་མཐིལ་ལ་ལྕང་ལྕུག་གིས་འབྲབ་པའི་སྣང་བརྙན་དེ་ད་དུང་ཡང་བདག་གི་མིག་ལམ་དུ་གསལ་བོར་ཤར་ཡོང་།

    དེ་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད་དེ། ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོས་སྒོ་ལ་སྲུབས་ཀ་ཅུང་ཟད་ཕྱེས་རྗེས་སྒོ་ཀླད་དུ་ཆུ་འཁྱག་གཞོང་པ་གང་བཞག་སྟེ་ཅི་མི་སྙམ་པར་རང་གི་འདུག་སྟེགས་སུ་བསྡད་འདུག ང་ཚོས་ཁོརདེ་འདྲ་བྱེད་མི་ཉན། དགེ་རྒན་གྱིས་གཅར་རྡུང་བྱེད་ངེས”ཞེས་བཤད་ཀྱང་། ཁོསསུས་སྒོ་ཐོག་གི་གཞོང་པ་བླངས་ན་མི་དེའི་རྐང་མ་བརྡུངས་ན་ང་མི་མིན”ཞེས་སྐྲག་བསླངས་པས། ང་ཚོ་ཡང་རང་གི་འདུག་སྟེགས་སྟེང་ཀུམ་ནས་མི་སྡོད་ཀ་མེད་དུ་གྱུར། སྐབས་དེར་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ལག་ལ་དཔེ་ཆ་དང་ཁྲིད་ལྕག་ཐོགས་ནས་བསླེབས་བྱུང་། ཁོས་སྒོ་ཕྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དེར་ཆུ་འཁྱག་གཞོང་པ་གང་བོ་ཤག་སེ་ཁོའི་སྐེ་ཁུག་ཏུ་ཐོར། དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ་གཞོང་པར་རྡོག་ཐོས་ཤུགས་ཀྱིས་བརྒྱབ་པ་ན། གཞོང་པ་ནི་ཁྲོག་སྒྲ་དང་བཅས་སློབ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྒྱངས་སོང་། ང་ཚོ་ནི་སྐྲག་ཐག་ཆོད་དེ་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཡང་གྱེན་དུ་གཟེངས་བྱུང་། དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས“གཏེ་ངན། འདྲེ་ཕྲུག ཁྱི་སྐྱག ཨ་བ་ཨ་མ”ཞེས་ཁ་ནས་གང་བྱུང་དུ་སྡིག་བཞིན་སྒོ་ཐོག་ཏུ་གཞོང་པ་འཇོག་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་མི་འདྲི་བར་ཐད་ཀར་བཀྲ་ཤིས་གཟས་ནས་བརྒྱུགས་སོང་། དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་གིས་ཁོའི་སྐྲ་ནས་འཇུས་ཏེ་གཅར་རྡུང་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་བྱས་རྗེས་ཁ་ཁྲག་སྣ་ཁྲག་བཞུར་བཞིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལ་རྡོག་ཐོས་གཞུས་བཞིན། “ཁྱི་སྐྱག་ཁྱོད་ད་སྒོར་སོང་། སང་ཕྱིན་ཆད་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཤོག་དང་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རྐང་མ་བཅག་ན་ལྟོས”ཟེར། དེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བའི་འདྲེ་ཕྲུག་གམ་ཁྱི་སྐྱག་དེ་འོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ། ཁོ་རང་མ་ཡོང་བ་དེར་སློབ་གྲོགས་ཚོ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར།

    བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་གླེང་དུས། སྔགས་རྒན་རིག་འཛིན་གྱིས་ད་དུང་ཡང་མགོ་བོ་གཡུག་བཞིན། “དངོས་གནས་བྱིས་པ་མ་རབས་ཟེར་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ཡིན་ཡ། བྱིས་པ་དེས་མི་ལ་ཉི་མར་ཡག་པོ་ཞིག་ཀྱང་ལྡེ་རུ་མི་འཇུག མ་ཎི་ཞིག་འདོན་དུས་ཀྱང་གཏེ་ངན་དེས་ཁ་གཅོལ་བར་བྱེད། ཨ་ལ་ལ། བྱིས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ངས་གཏན་ནས་རིག་མ་མྱོང། དེ་ནི་གླང་དར་མའི་ཚ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད། ཕེ་ཕེ་ཕེ”ཟེར། སྔགས་རྒན་རིག་འཛིན་ལའང་ཅི་ཁག་སྟེ། སྡེ་འདབས་ཀྱི་ཉིན་ཁར་ཉི་མར་ལྡེ་བཞིན་མ་ཎི་འདོན་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསམ་གཟས་ནས་ས་རྡུལ་སློང་བའམ། ཡང་ན་ས་ཏོས་བརྒྱབ་ནས་རྙད་རྐོ་བར་བྱེད་ལ། ཡར་ལངས་ནས་བདའ་ཚེ་བྲོས་འགྲོ་བ་དང་། ཐང་ལ་ཙོག་མ་ཐག་ཡང་བསྐྱར་ཁ་སློང་བར་བྱེད།

    བཀྲ་ཤིས་ནི་དེ་འདྲའི་མི་ཐ་ཤལ་ཤིག་ཡིན་པས། ཁོ་རང་ཤི་སོང་བར་སྡེ་བའི་ནང་གི་མི་རྣམས་ཕངས་སེམས་ཅི་ཡང་སྐྱེ་ཡི་མི་འདུག ལྷག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ནི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཅེ་ན་སྡེ་མི་རྣམས་དགོད་ཁ་འཆོར་བཞིན“བཀྲ་ཤིས་ཡེ”ཞེས་ལྡོག་འདྲི་བྱེད། ཡིན་ནའང་དེས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་སྣང་བརྙན་ནི་སྒྲིབ་ག་ལ་ཐུབ།

    བཀྲ་ཤིས་ནི་དཔའ་བོ་ཡིན།

    བཀྲ་ཤིས་ནི་དཔའ་བོ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་པར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བླ་མེད་མཛད་རྗེས་ཚགས་པར་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་ལས་བསྒྲགས་ཤིང་། གོང་དཔོན་པོ་ནས་ཞོལ་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་དཔའ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སྤེལ།

    སྐབས་ཐོག་དེར་ང་རང་སློབ་ཆེན་ནས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ«སྐར་ཆེན་ཚགས་པར»དུ་ལས་བགོ་བྱས་མ་ཐག་ཡིན། སྐབས་དེར་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་གཞི་ཁྱོན་ཆེན་པོས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་འགུལ་ཞིག་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་སྤེལ་སྒང་ཡིན་པས། བཀྲ་ཤིས་ཤི་བའི་གནས་ཚུལ་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་མཆེད་མ་ཐག“ད་ཐེངས་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་ཞིག་རྙེད་བྱུང་། ཁྱོད་རང་མྱུར་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བའི་གསར་བུ་དེའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་དུ་སོང”ཟེར། ངས་མགོ་ཁྲིད་ལ“བཀྲ་ཤིས་ནི་བདག་དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན། ད་དུང་ངའི་སློབ་གྲོགས་ཡིན”ཅེས་བཤད་པ་ན། མགོ་ཁྲིད་ནི་རྨ་བྱས་དབྱར་རྔ་ཐོས་པ་བཞིན་ལྷག་ཏུ་དགའ་སྟེ“དེས་ན་ལྷག་ཏུ་འགྲིག་འདུག ཁྱོད་སོང་ལ་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞིག་ཕྲིས་ཤོག འདི་ནི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་རེད། གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་འཛིན་བྱེད་ཤེས་དགོས”ཟེར།

    གཤམ་གྱི་རྒྱས་འཕྲིན་འདི་ནི་ངས“གོ་སྐབས་ལེགས་པོ”དེ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་བྲིས་

    ཤིང་། རྗེས་སུ་བྱ་དགའ་ཡང་རབས་དང་རིམ་པ་ཐོབ་མྱོང་པའི་རྒྱས་འཕྲིན་དེ་ཡིན།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག