མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- ཞི་བདེ་ཉི་མ།

ཁྱོད་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་ཡང་མི་ངལ་ལམ།

རྩོམ་པ་པོ། ཞི་བདེ་ཉི་མ།    2013-01-23 09:44

    ཁྱོད་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་ཡང་མི་ངལ་ལམ།

    རི་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཕར་རྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་སུར་མི་གསལ།

    ང་ལ་ཐང་ཆད་པའི་དུས་ཤིག་མེད་པ་དེ།

    ངོ་མཚར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་རེད།

    

    ཁྱོད་ད་དུང་འདི་ལྟར།

    རྒྱུ་རྐྱེན་གང་མང་བགྲང་བཞིན།

    མུ་མཐུད་དུ།

    ངལ་བ་མེད་པའི་ངང་མདུན་དུ་སྐྱོད་པ་སུས་མི་རྟོགས།

    

    ཁྱོད་ནས་ངལ་གསོ་ཕྲན་བུ་ཞིག་རྒྱོབས།

    བཏུང་ཆུ་ཧུབ་གང་གི་རྗེས་སུ།

    མིག་ཧྲིག་ཧྲིག་གིས་བགས་ཡོད་ངང་ང་ལ་ལྟོས།

    རྡོ་བ་བསྒྲིགས་པའི་གོ་རིམ་དེ།

    ངས་རྦད་དེ་གཏོར་ཟིན།

    ད་ནི་ངས་ཁྱོད་ལ་རོ་བཅུད་ཅན་གྱི་གླུ་ཞིག་ལེན།

    དེ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡང་མི་དགོས།

    

    ལོ་ཟླ་གང་མང་ཞིག་གི་ཕ་རོལ་ནས།

    ཁྱོད་ག་ལེར་ཡོང་།

    ལོ་ཟླ་གང་མང་ཞིག་གི་ཕ་རོལ་ནས།

    ང་ག་ལེར་ཡོང་།

    མེ་ཕུང་དེའི་ཆེད་དུ་གཞས་ག་འདྲ་ཞིག་བཏང་བ།

    ཤ་བཟའ་མཁན་ཁ་ཤས་ནས་ཁྱོད་ལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ངེས།

    

    རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་མི་དགོས།

    རང་གི་རྣམ་ཤེས་གཤགས་རྒྱུ་དེ།

    ལས་སླ་བོ་ཞིག་ག་ཡིན།

    རྡོ་འཕེན་ཚེ་ཆུ་བོ་དགོས་ལ།

    ཆུ་མེད་ས་རུ་འགྲུབ་བཞུད་པ་མང་པོ་མེད།

    ཐོས་བྱུང་ངམ།

    རྡོ་འཕེན་ཚེ་ཆུ་བོ་དགོས་ལ།

    ཆུ་མེད་ས་རུ་ཀུ་ཅོ་དང་འཕག་འཚག་མེད།

    

    སེམས་དང་ངོ་གདོང་ལུ་ཀུ་དག་ལའང་ཡོད།

    རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཁོ་ཚོར་ཡོད་མ་མྱོང་།

    ག་ལེར་རྩྭ་ཟ་བའི་གོ་རིམ་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཨེ་ཡིན།

    ག་ལེར་མིག་ཆུ་འདོན་པ་དེའང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཨེ་ཡིན།

    

    རྡོ་བ་དག་ལ་ཅི་ཡང་མཁོ་མི་སྲིད།

    སྐུ་དྲིན་ཅན་གྱི་མེས་པོ་ཚོ་ནི།

    ཤིན་ཏུ་རྫོབ་པའི་མལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

    རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་མི་དགོས།    

    2002.1.25ཉིན་ཟི་ལིང་ནས།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག