ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའི་མིང་བྱུང་ཚུལ།

དེ་ཡང་ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་པ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ (སྤྱི་ལོ་༡༡༡༧)ནས་དར་བ་ཡིན་ཞིང་། ཤེར་ཕྱིན་ཉམས་ལེན་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་ལ་གདམས་པ་འདིའི་སྙིང་པོ་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས། ཞི་བྱེད་པའི་ཆོས་སྡེ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་སྐྱེས་མཆོག་བསམ་གཏན་དཔལ་གྱིས་བཏབ་པའི་ཡབ་ཆོས་སྡིངས་དང་། སྒོ་མོ་ཆོས་སྡིངས་གཉིས་སོ། དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ་ཡིན།ཞི་བྱེད་པའི་ཡ་གྱལ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡང་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་གཅོད་ཅེས་བྱ་བའི་སྒྲ་དོན་ནི་གདམས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་སྟེ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་གཅོད། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་འཁོར་བའི་རྩ་བ་གཅོད།ཐུན་མོང་གིས་བདུད་བཞི་གཅོད་པས་དེ་སྐད་དུ་བཏགས་ལ་ཡང་ན་སྤྱོད་ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་པས་དེ་ལྟར་དུ་གྲགས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།