རྨི་ལམ་ནས་ང་གྲང་གི་མི་འདུག་མོད

    དགུན་སླག་ཁ་ཆོན་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁྱེར་མ་ཡོང་ཟེར་ནས་འགྱོད་

    ཀྱིན་འདུག

    མགོ་ལོག་ན་རྡོ་སོལ་མེད་པས་དགུན་སླག་ཁ་ཆོན་མ་དེ་གྱོན་

    ན་ནག་པོ་བཟོས་མི་ཡོང

    ཤུ་རེ་ཕ་ཡུལ་རྒྱང་ཐག་རིང་དྲགས་པས

    ད་ནི་འཕྲོད་ཐབས་ཤིག་མེད་ཟེར་ཞིང་སྔམ་པ་འཐེན་གྱིན་འདུག

    རྨི་ལམ་དུ་ང་མགོ་ལོག་ན་འདུག

    མགོ་ལོག་ནས་ང་ཡུལ་མི་རྒན་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང

    ཕན་ཚུན་ངོ་མི་ཤེས་ཀྱང་ཨ་ཙི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད་ཟེར་ཞིང

    ཞེ་དུངས་དུངས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག

    རྨི་ལམ་ནས་ཀྱང་ས་མཐའ་སྡེ་མཐར་བུད་ན་ཡུལ་མི་ཟེར་ནས་

    དུངས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་འདུག

    རྨི་ལམ་ནས་ད་དུང་མཚེར་ཤུལ་ན་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱི་གུ་

    ནག་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང

    ཁ་ཨེ་སྐོམ་ཟེར་ནས་དྲིས་ན

    ཆུ་གོར་ཞིག་གི་ཁ་ན་ཡོད་ཟེར

    ལྟོ་ཨེ་འགྲང་ཟེར་ནས་དྲིས་ན

    མིག་མཆི་མ་སྒོར་རེར་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ལབ་མ་སོང

    རྨི་ལམ་དུ་ང་མགོ་ལོག་ན་འདུག

    མགོ་ལོག་ན་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་ཟེར་བའི་གངས་རི་ཞིག་ཡོད

    གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་ཆེན་ཡིན

    མགོ་ལོག་ན་བུ་མོ་གངས་ཅན་ཟེར་བའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡོད

    ཕ་ཡུལ་དང་གྱེས་ནས་བུད་སོང་བའི་མཛངས་མ་ན་རག་ཅིག་ཡིན

    དེ་དག་ནི་ང་རྨི་ལམ་ནས་མགོ་ལོག་ལ་འཁྱམས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

    ཞིག་ཡིན་ངེས

    ང་རྨི་ལམ་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ལོག་མི་འགྲོ་བ

    ཧྲང་ཧེ་ལ་ལོག་མི་འགྲོ་བ

    སྔོན་ཆད་ནང་བཞིན་ལྷ་ས་ལའང་ལོག་མི་འགྲོ་བ

    ཏག་ཏག་མགོ་ལོག་ལ་ལོག་འགྲོ་བ

    མགོ་ལོག་ན་ད་དུང་ཕུ་རུང་རིང་བོའི་ཁུད་ལ་གཅུད་པའི་

    རྩུབ་རེག་ཉུང་ཙམ་ལུས་ཡོད་པས་ཡིན་སྲིད

    མགོ་ལོག་ནས་རྩིད་པའི་འུར་ཆ་དང་ལྕགས་ཀྱི་དབྱུག་པ

    སྒམ་ལ་བཅུག་མེད་པར་སྐེད་པར་གསེབ་ཡོད་པས་ཡིན་སྲིད

    མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར། 2015·02·13།པར་ངོས 15པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། རིག་འཛིན།


འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག