མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- བྱ་དགའ་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཡིག- འཕྲིན་ཐུང་།

ཁྱེད་ནི་སུ་ཞིག -དགེ་རྒན་རྣམས་ལ།

    2013-10-09 14:44

    སུ་ཞིག་ནི་མེ་ལྕེ་བཞིན་ཁྱོད་དང་ང་ཡི་འཚོ་ལམ་ན་འབར།

    སུ་ཞིག་ནི་ཉི་འོད་བཞིན་ཁྱོད་དང་ང་ཡི་བཞུད་ལམ་ན་འཚེར།

    སུ་ཞིག་ནི་ལ་སྒྲོན་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དུ་བཞུ་ཞིང་།ས་སྨྱུག་ལྟར་ང་ཡི་ཆེད་དུ་ཟད། སུ་ཞིག་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྐྱབས་མགོན་བཞིན་བདེ་སྡུག་གི་སྲབ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་མ་འོངས་པའི་ལམ་སྣ་འདྲེན།སུ་ཞིག་ནི་གཞན་དོན་དུ་ཤར་བའི་སྐར་མ་འོད་ཆེན་ཏེ་ཀུན་ཡིད་ན་ཆུང་བའི་སྲིན་འབུ་མེ་ཁྱེར་ལགས།

    ཁྱེད་ནི་གོ་གནས་དང་སྙན་གྲགས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་འགྲུལ་བཞུད་པ་ཞིག

    ཁྱེད་ནི་ཕངས་སེམས་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་པ་ཞིག

    རང་སྲོག་སྦར་ནས་གཞན་མདུན་བསུ་བའི་ཁྱོད། རང་ལུས་གཙུབས་ཏེ་གཞན་རྒྱུད་སྐྱོང་བའི་ཁྱོད།

    ཤེས་རིག་གི་ཆུ་མགོ་དང་བསམ་བློ་ཡི་དེད་དཔོན་ཡིན།རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད།རྐྱལ་ན་མཐའ་མི་དཔོག རྐྱང་ན་མཇུག་མི་རྫོགས། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད། བསྟོད་ཚིག་སྐམ་པོ་ཞིག་གི་མཆོད་པ་ལས་ཅི་ཡང་མེད།

    ཁྱེད་ནི་སུ་ཞིག་སྟེ། བསྒྲིགས་ན་གྲལ་མཇུག་དང་བསྡད་ན་ཁྲོམ་གཞུག་ཐེམས་པའི་མི་བུ་ཞིག ཡོང་ན་ལྟག་སྒོ་མེད་ཅིང་སོང་ན་མདུན་སྒོ་དོག་པའི་དཔའ་བོ་ཞིག ཁྱེད་ནི་སུ་ཞིག་སྟེ། རིག་པའི་མེ་ལྕེ་སྦར་བའི་འབར་རྐང་གཅིག བསམ་བློའི་རྦ་རླབས་འཕྱོ་བའི་ཆུ་ཀླུང་དེ། ཁྱེད་ནི་སུ་ཞིག་སྟེ། རིག་པའི་མ་མ་དང་བསམ་བློའི་ཕ་ལོ་ལགས།

    ཁྱེད་ནི་ཁྲུ་གང་གི་ཁྲིད་སྟེགས་སྟེང་ན་མིའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སྐྲུན་པའི་བཟོ་བོ་ཞིག

    ཁྱེད་ནི་མཐོ་གང་གི་ནག་པང་མདུན་ན་མི་རབས་ཤིག་གི་མི་གཤིས་སྤེལ་བའི་ཤེས་ལྡན་པ་ཞིག

    སྐར་མ་ཞེ་ལྔའི་རིང་གི་ཁྱོད། ཚན་རིག་པ་ཡིན་ལ་ལག་རྩལ་པ་ཡང་ཡིན། རིག་གནས་པ་ཡིན་ལ་སློབ་གསོ་པ་ཡང་ཡིན། ཆབ་སྲིད་པ་ཡིན་ལ་དམག་དོན་མཁན་ཡང་ཡིན། དུས་རབས་ཀྱི་གདོང་ལེན་པ་ཁྱོད། དེ་རིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཡིན་ལ་སང་ཉིན་གྱི་རེ་གཞག་ཡིན།

    ཁྱེད་ནི་སྐར་མ་ཞེ་ལྔ་སྟེ། མི་རབས་ཤིག་གི་སྲོག་ཤིང་ལགས།

    སུ་ཞིག་ནི་གོ་གནས་ཁྲི་གང་དང་སྙན་གྲགས་མཐོ་གང་ལས་མེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན།

    སུ་ཞིག་ནི་རང་ལུས་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཏེ་ཤེས་པ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པའི་ས་སྨྱུག་ཡིན།

    ཁྱེད་ནི་མ་རིག་མུན་པ་འཇོམས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱན།

    ཁྱེད་ནི་བདེ་བའི་ལམ་དུ་ཁྲིད་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་མགོན།

    ཁྱེད་ནི་སུ་ཞིག་སྟེ། མི་དམངས་དགེ་རྒན་ལགས། །      

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག