དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་གསེར་གྱི་ཕ་བོང་ཡོད།

བྱམས་པའི་ཁ་བརྡ་ལས་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་གསེར་གྱི་ཕ་བོང་ཡོད་ཅེས་པ་གསན་རོགས་གནོངས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།